Genesis 6; Noach

Het Nieuwe Testament en Noach

Mattheüs 24

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst Wederkomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed (vertaling = grote vloed), etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed grote vloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Zelf heersen

De Heere Jezus vergelijkt hier in Mattheüs de tijd van Zijn Wederkomst met de dagen ten tijde van Noach. De mensen wilden toen niet luisteren naar Noach. Noach waarschuwde de mensen voor de zondvloed die over de mensheid zou komen. Maar in de honderdtwintig jaren dat Noach aan de Ark bouwde, kwam niemand tot inkeer. En reken maar dat Noach al die jaren flink gepredikt heeft! Men verwierp het Woord van de Heere. De mensheid wilde zelf heersen. Er kwam een oordeel over alle goddelozen, over alle ongelovigen. Zij werden gedood door de zondvloed.

Wederkomst

Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het dus in de toekomst wéér zijn. Als de Heere Jezus Christus Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreidt naar de aarde en Hij zichtbaar aanwezig zal zijn, zullen alle ongelovigen uiteindelijk worden weggenomen. De Heere zal dan, net als ten tijde van Noach, rechtstreeks ingrijpen en oordelen. Maar ook dan krijgt men eerst nog (veertig jaar) de tijd om te zich bekeren. De Heere oordeelt nooit zonder een waarschuwing te geven. Hij is immers niet gekomen om te oordelen maar om te behouden. (zie studie Mattheüs 24)

1 Petrus 3

20 Die eertijds ongehoorzaam ongelovig waren, wanneer de lankmoedigheid geduld Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach de 120 jaar waarin er aan de ark gebouwd werd, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
21 Waarvan het tegenbeeld = (anti)type, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;
22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

Volgens Petrus is de geschiedenis van de vloed ergens een beeld van. De geschiedenis heeft een voorbeeldfunctie. Het is een uitbeelding van de wijze waarop wij in onze dagen gered worden. Noach is een type van Christus. De Ark is de uitbeelding van het middel waarmee Christus Redding en Verzoening tot stand brengt. Petrus zegt dat de vloed van Noach een voorbeeld is, een type, van de doop in Zijn dood en Opstanding. Dopen is doordrenken. In Zijn Opstanding zijn wij één Plant met Hem geworden. In Hem zijn wij behouden.

2 Petrus 2

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;
5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;
6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;
7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;
8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);
9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;

Petrus benoemt de zondvloed van Noach en Sodom en Gommora om te laten zien zien dat  ongelovigen zullen worden weggedaan, maar dat de Heere de gelovigen – de Godzaligen – zal sparen.

Hebreeën 11

7 Door het geloof Geloof is vertrouwen op en in het Woord van God heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde toegesproken door God van de dingen, die nog niet gezien werden God spreekt over de toekomst. God zegt van tevoren wat Hij zal doen., en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is. Geloof wordt door God gerekend tot gerechtigheid. Niemand is rechtvaardig en dat verwacht God ook niet van ons. Hij wil alleen dat wij Zijn Woord vertrouwen en dus geloven. Geloof is het enige dat de Heere van ons vraagt.

God heeft rechtstreeks tot Noach gesproken over dingen die nog niet eerder gezien of gebeurd waren. God vertelde aan Noach wat Hij van plan was te gaan doen. Noach moest, via het bouwen van de Ark, gestalte geven aan Gods plan. Daarmee was Noach een profeet. Paulus prijst Noach om zijn geloof in God en Zijn Woord.

Schrift met Schrift vergelijken

De Bijbel verklaart, voor een overgroot deel, Zichzelf. Gelukkig maar. Er zijn immers al genoeg dwaalleren. God is niet onduidelijk of tegenstrijdig. Er is maar één Waarheid; Zijn Waarheid. Om de overdrachtelijke, geestelijke betekenis  van de gebeurtenis van Noach te vinden, zouden we Schrift met Schrift vergelijken. Wat zeggen andere Bijbelstukken over Noach? En vooral; wat verklaart het Nieuwe Testament over het Oude Testament? Dat hebben we gedaan en de grote lijnen van de betekenis zijn ons nu dus bekend.

Grote lijnen

Via het Nieuwe Testament vonden wij het volgende; Noach was een profeet. De gebeurtenis van Noach staat model voor de Wederkomst van de Heere Jezus Christus straks. Het is een type, een beeld, van onze Redding en Verlossing in Christus. De gebeurtenis zegt ons dat gelovigen zullen worden gespaard en ongelovigen verloren zullen gaan. En het rotsvaste vertrouwen van Noach in en op de Heere en Zijn Woord wordt ons voorgehouden als voorbeeld. De geschiedenis van Noach wijst niet alleen vooruit naar het werk van Christus. Maar het is ook een illustratie van de geoordeelde oude Schepping.

Tien

Genesis 5
28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.
32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Noach is de tiende stamvader vanaf Adam. Het getal tien spreekt in de Bijbel over het Woord van God. Het getal tien spreekt ook over de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van dat Woord. Hoe handelt (tien vingers) en wandelt (tien tenen) de mens in het Woord van God?

Water

Ook water is in de Bijbel een type van het Woord van God. Door geloof in het Woord van God zal men door het Woord oftewel het Water behouden worden. Door ongeloof zal men door ditzelfde Woord oftewel Water verloren gaan. De Heere Jezus Christus is het Woord van God.

Johannes 12
47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

1 Korinthe 1
18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Lees verder in de PDF Genesis 6; Noach

Genesis 6; Noach